Wszechstronne usługi instalacyjne

Specjalizujemy się w kompleksowym projektowaniu przyłączy, sieci i instalacji. Współpracujemy z klientami indywidualnymi i wykonujemy prace na zlecenie inwestorów.

Firma zajmuje się kompleksowym projektowaniem takim jak:

 • projektowanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych (sanitarnych oraz deszczowych);
 • projektowanie sieci gazowych;
 • projektowanie przyłączy i instalacji wodociągowych, (sanitarnych oraz deszczowych);
 • projektowanie przyłączy i instalacji gazowych;
 • projektowanie instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych;
 • projektowanie sieci i przyłączy cieplnych;
 • projektowanie węzłów cieplnych oraz kotłowni;
 • projektowanie instalacji centralnego ogrzewanie;
 • projektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji;

 

pomieszczenie techniczne

Dodatkowo firma na zlecenie inwestora może zająć się:

 • Przygotowaniem formalno – prawnym inwestycji: wnioski o wydanie warunków zabudowy, wnioski o wydanie warunków zaopatrzenia w media, pomoc w uzyskaniu różnego rodzaju operatów itp. opracowań wstępnych;
 • Przygotowaniem obsługi geodezyjnej: mapy do celów projektowych;
 • Wykonywaniem badań geotechnicznych;
 • Wielobranżową dokumentacją projektową z podziałem na projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze oraz opracowania kosztowe;
 • Uzyskaniem w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę;
 • Prowadzeniem inwestycji na zasadach nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
 • Przeprowadzeniem odbiorów końcowych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do przekazania inwestycji do eksploatacji.

Spe­cja­li­zu­je­my się w two­rze­niu do­ku­men­ta­cji projektowej dla bu­dyn­ków miesz­kal­nych (jednorodzinnych i wielorodzinnych), obiek­tów usłu­go­wych, biu­ro­wych, uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej (sz­ko­ły, przed­szko­la, szpi­ta­le itd.). Wy­ko­nu­je­my tak­że projekty dla obiek­tów prze­my­sło­wych, ha­l ma­ga­zy­no­wych i in­nych in­we­sty­cji wiel­ko­po­wierzch­nio­wych.
Do­ku­men­ta­cję pro­jek­to­wą spo­rządza­my za­rów­no dla bu­dyn­ków nowo pro­jek­to­wa­nych jak i tych już ist­nie­jących np. pod­da­wa­nych re­mon­tom czy ter­mo­mo­der­ni­za­cji.
Zajmujemy się także adaptacją i wykonywaniem projektów typowych.